Privātuma politika

Vispārējie noteikumi

SIA IMLITEX LATVIJA, juridiskās personas kods 40003628614, reģistrēta biroja atrašanās adrese: Daugavgrīvas iela 83, LV-1007 Riga, tel. +37127013016, epasts: info@imlitex.lv, (turpmāk tekstā – Uzņēmums) uzņemas pienākumu aizsargāt un cienīt Jūsu privātumu. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo https://www.kalki.lv interneta mājas vietnes privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika), lai Jūs varētu saprast, kādēļ un kā mēs ievācam Jūsu datus un kā arī kā tos izmantojam.

Kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem tos kārtojam šajā interneta mājas vietnē?

Šajā interneta mājas vietnē tiek kārtoti šie mūsu darbinieku dati, lai Jūs varētu sazināties ar mūsu Uzņēmumu: vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa Nr. un e-pasta adrese. Šie dati tiek kārtoti saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm. 

Cenšoties apmierināt Jūsu cerības un vislabāko pieredzi mūsu interneta mājas vietnē tās apmeklēšanas laikā, mēs analizējam Jūsu rīcību, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta mājas vietni. Šim nolūkam izmantojam konkrētus interneta mājas vietnes apmeklētāju rīcības uzraudzības līdzekļus. Plašāk par to – mūsu Sīkdatņu politikā. Ar sīkdatnēm mēs iegūstam Jūsu personas datus, kas tiek kārtoti saskaņā ar Jūsu piekrišanu.

Cik ilgi mēs kārtojam Jūsu personas datus?

Mūsu darbinieku datu šajā interneta mājas vietnē tiek kārtoti, kamēr izbeidzas darba attiecību noteiktais periods vai, kamēr tiks mainīts darbinieka ieņemamais amats mūsu Uzņēmumā. 

Tā kā novērošanas līdzekļi pieder trešajām personām, ar tiem iegūtie dati tiek glabāti šo trešo personu noteiktajos termiņos.

Kam varam atklāt Jūsu personas datus?

Mēs varam atklāt informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, speciālistiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, piem., marketinga pakalpojumu speciālistiem, IT pakalpojumu speciālistiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā vai Sīkdatņu politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

Starp citu, mēs varam atklāt informāciju par Jums:

 • ja tas mums ir jāda saskaņā ar likumdošanu;
 • tiecoties aizstāvēt savas tiesības un tiesiskās intereses.

Šajā interneta mājas vietnē tiek izmantoti trešo personu pakalpojumi un novirzes uz trešo personu interneta mājas vietnēm. Plašāka informācija par to mūsu Sīkdatņu politikā.

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskai organizācijai.

Jūsu tiesības

Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības:

 1. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu, vai mēs kārtojam ar Jums saistītos datus. Kad mēs kārtojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar personas datiem, kas tiek kārtoti, kopā ar konkrētu papildus informāciju. Šī papildus informācija iekļauj personas datu kārtošanas mērķus, personas datu kategorijas un personas datu saņēmējus. Mēs Jums izsniegsim Jūsu personas datu kopiju, ja tādā veidā netiks pārkāptas citu personas tiesības un brīvība.
 2. Tiesības pieprasīt, lai tiktu izlaboti personas dati. Jums ir tiesības precizēt visus nepareizos savus personas datus un, ņemot vērtā kārtošanas mērķus, papildināt visus neprecīzos savus personas datus.
 3. Tiesības pieprasīt, lai tiktu izdēsti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot, kad: (i) personas dati vairs nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti mērķi, kuru dēļ šie dati tika ievākti vai citādā veidā tika kārtoti; (ii) atceļat savu piekrišanu un vairs nav nekāda juridiskā pamatojuma kārtot šos datus; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu kārtoti, vadoties pēc piemēroto datu aizsardzības tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem; (iv) personas dati tiek kārtoti tiešā marketinga nolūkiem, vai (v) personas dati tika kārtoti nelikumīgi. Jā, vēlamies pievērst uzmanību, ka konkrētos gadījumos šīs tiesības izmantot nevarēsiet izņēmumu, kas tiek piemēroti, dēļ. Šie izņēmumi iekļauj gadījumus, kad kārtot personas datus ir nepieciešamība, tiecoties: (i) izmantojot pašizpausmi un informācijas brīvību; (ii) ievērot mums obligātās juridiskās saistības; vai (iii) iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
 4. Tiesības ierobežot datu kārtošanu. Šīs tiesības drīkst izmantot tādos gadījumos: (i) kad Jūs apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) kad personas dati tiek kārtoti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, ka tie tiktu izdzēsti; (iii) kad personas dati vairs nav nepieciešami mūsu datu kārtošanas nolūkiem, taču Jūs tos pieprasāt juridisko prasību iesniegšanas, izpildīšanas vai aizstāvēšanas dēļ, vai (iv) ja Jūs nepiekrītat, ka dati tiktu kārtoti saskaņā ar sabiedriskajām vai juridiskajām interesēm, kamēr nebūs pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu kārtošanas saskaņā ar šo pamatojumu, mēs nevaram turpmāk glabāt Jūsu personas datus, taču tos vairāk nekārtosim, izņemot: (i) ar Jūsu vienošanos; (ii) juridisko prasību iesniegšanas, izpildīšanas un aizstāvēšanas dēļ; (iii) tiecoties aizsargāt citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu sabiedrisko interešu dēļ.
 5. Tiesības nepiekrist, ka mēs kā kārtojam Jūsu personas datus tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam sabiedrisko interešu nolūkiem vai mūsu vai trešās personas juridisko interešu  dēļ. Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim personas datu kārtošanas darbības, izņemot gadījumus, kad to varam apliecināt, ka dati tiek kārtoti pārliecinošu likumīgu iemeslu, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, dēļ vai tiecoties iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
 6. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu kārtoti tiešā marketinga nolūkiem (iekļaujot profilēšanu tiešā marketinga nolūkiem). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu kārtošanas darbības šī nolūka dēļ.
 7. Tiesības uz personas datu pārcelšanu. Tajos gadījumos, kad personas datu kārtošanas juridiskais pamatojums ir (i) Jūsu piekrišana vai (ii) līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.
 8. Tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierastajā izmantošanas un datorā pārskatāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarēsiet izmantot tajos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvību.
 9. Ja uzskatāt, ka kārtojot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzības juridiskos aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kuras biroja atrašanās adrese ir A. L.Sapiegos g. 17, 1031, Viļņa, https://vdai.lrv.lt, e-pasta adrese ada@ada.lt.
 10. Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt vienošanos par savu personas datu kārtošanu. Vienošanās atcelšana neietekmēs datu kārtošanas likumībai līdz atcelšanai.

Kā varat sazināties ar mums?

Mēs vienmēr vēlamies izdzirdēt savu klientu atsauksmes.

Nevilciniet laiku un sazinieties ar mums, ja:

 • Jums ir jebkādi jautājumi vai atsauksmes par mūsu Privātuma politiku vai Sīkdatņu politiku;
 • Jūs vēlaties, ka mēs pārstātu kārtot Jūsu personas datus;
 • Jūs vēlaties izmantot savas, kā personas datu subjekta, tiesības un iesniegt pieprasījumu vai sūdzību.

Jūs varat sazināties ar mums par personas datu kārtošanas vai savu tiesību realizēšanas jautājumiem pa elektronisko pastu DPO@imlitex.eu vai rakstveidā, sūtot iesniegumus /sūdzības/atsauksmes uz adresi Europos pr. 124, LT-46351, Kauņa.

Jūsu privātuma drošības nolikuma izmaiņas

Mēs periodiski pārskatām savu Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, lai tā atspoguļotu visu informāciju, kā mēs kārtojam Jūsu datus. Veicot būtiskas izmaiņas, par to paziņojam interneta mājas vietnē, tādēļ rekomendējam periodiski pārskatīt šo mūsu Privātuma politiku, lai vienmēr Jūs saņemtu informāciju par mūsu līdzekļiem, kurus izmantojam, lai varētu nodrošināt Jūsu privātumu. Šī Privātuma politika pārskatīta 09-06-2021.